Hvordan få eldre aktive

“Eldrebølgen” blir omtalt som en av de største utfordringene samfunnet vårt i nyere tid. Politikere våre og samfunnsanalytikere bekymrer seg om hverandre for hvordan vi skal finansiere velferdsstaten når en stadig større del av befolkningen er pensjonister og tjenestemottakere i stedet for lønnsarbeidere. En del av løsningen på denne utfordringen kan være å erkjenne at eldre også er en stor ressurs i arbeidslivet, i familien og i samfunnet ellers. Pensjonister bidrar til fellesskapet for eksempel i form av omsorg og hjelp til barn, barnebarn og naboer, og ofte bidrar de til driften ved frivillige organisasjoner. Selv om dette ikke kan måles i brutto nasjonalprodukt og yrkesdeltakelse, er det en helt nødvendig og uvurderlig del av samfunnsøkonomien.

Spørsmålet vi må stille oss er hvordan vi som samfunn kan legge til rette for at unge og gamle pensjonister kan leve så gode og aktive liv som mulig.

Dårlig helse, enten for livspartneren eller for egen del, viser seg ofte å være et hinder for deltakelse i aktivitet. Det er jo naturlig at helsen blir dårligere med alderen, men likevel, eller kanskje nettopp derfor, er tilretteleggelse nødvendig. Det kan være så enkelt som å sørge for at transporttilbud er tilgjengelig. Avlastningsordninger for en syk partner er også et sentralt poeng. En annen ting mange eldre ønsker seg, er assistanse til å kunne benytte seg av digital kommunikasjon og tjenester, og mange ønsker også å lære selv.

Det svenske folkehelseinstituttet ga ut en rapport i 2008 som handler om samfunnsplanlegging for få eldre til å være mer fysisk aktive. I rapporten presenteres en rekke politiske dokumenter som kan gi råd og veiledning om hvordan dette kan utføres i nærmiljøet, og for hvordan å legge til rette for at eldre kan være mer fysisk aktive.

Tilgjengelige og brukervennlige miljøer er viktig for å skape deltakelse og innflytelse, som igjen fører til økt fysisk aktivitet og sosialt samvær. Dette er de to viktigste faktorene for god helse og en aktiv alderdom.

Det finnes flere faktorer i nærmiljøet som fremmer friluft og fysisk aktivitet blant eldre mennesker, og blant annet den sosiale sammensetningen i boligområdene, mangfold av nærliggende områder, bekvemme gangmuligheter og tilgang til nærnatur er avgjørende faktorer Trygghet, sikkerhet og tilgjengelighet er andre viktige faktorer som i høy grad påvirker den fysiske aktiviteten blant de eldre. Ofte finnes det hindre i det ytre miljøet som ofte kan løses på enkle og billige måter.

Mange eldre vil få en mye mer meningsfull hverdag hvis de får anledning til å bidra med den erfaringen og kunnskapen de har, og det er vårt alles ansvar å oppmuntre og tilrettelegge for den eldre generasjonen så de har mulighet til å være aktive og ta vare på seg selv både fysisk og psykisk.

Aktiv omsorg kan være alt fra å gjøre hverdagsmåltidet til en feststund, korøvelse, dans eller opprettelse av en strikkegruppe, turgruppe eller en annen gruppe det er interesse for, og som for møtes hver onsdag. Dette bidrar også til at de eldre får noe å se frem imot og glede seg til, som også bidrar til å øke trivselen.Ved å arrangere måltider, kunst- og kulturaktiviteter og/eller fysisk aktiviteter kan vi alle sammen være med på å øke trivselen bedre for den eldre generasjonen.